1. هادی صفری فارمد , حبیب رجبی مشهدی , مدلی جدید برای تامین انرژی شرکت توزیع برق در محیط رقابتی مبتنی بر ریسک , کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۳-۱۳
  2. محمود یوسفیان , حبیب رجبی مشهدی , حسین ابوترابی زارچی , طراحی بهینه در تجدید سیم بندی استاتور موتور القایی سه فاز HV برای رسیدن به ولتاژ مجاز جدید به کمک الگوریتم ژنتیک , کارافن , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱, صفحه ۴۶-۵۳
  3. مصطفی سلیمی فر , محمدحسین مهدوی عادلی , حبیب رجبی مشهدی , اعظم قزلباش , ارزیابی اقتصادی انرژی برق خورشیدی (فتوولتائیک) و برق فسیلی در یک واحد خانگی در شهرستان مشهد , مطالعات اقتصادی کاربردی ایران , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱, صفحه ۱۱۵-۱۳۶
  4. محمدعلی فلاحی , حبیب رجبی مشهدی , محمدرضا لطفعلی پور , صالح نیازی ممرآبادی , اندازه گیری قدرت بازار برق ایران براساس یک الگوی انحصار چندجانبه ی پویا , مطالعات اقتصاد انرژی , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹, صفحه ۱۹-۴۶
  5. سعیدرضا گلدانی , حبیب رجبی مشهدی , رضا قاضی , ارائه یک مدل تحلیلی برای برنامه‌ریزی توسعه‌ی تولید در محیط رقابتی برمبنای تعادل دینامیکی عرضه و تقاضای انرژی , مهندسی برق و الکترونیک ایران , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶, صفحه ۶۱-۷۰
  6. فرزاد شهابیان مقدم , حبیب رجبی مشهدی , تخمین مقاومت نهایی تیرورق های تحت اثر بارهای موضعی به کمک شبکه های عصبی مصنوعی , Civil Engineering Infrastructures Journal , دوره ( ۴۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۱, صفحه ۱۷-۲۲
  7. عباس صابری نوقابی , جواد ساده , حبیب رجبی مشهدی , ارائه شاخصی جدید به منظور کاهش قیود در مساله هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان با در نظر گرفتن عدم قطعیتها , مهندسی برق و الکترونیک ایران , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۱, صفحه ۵۹-۶۷
  8. محمد عظیم آرمین , حبیب رجبی مشهدی , محمدرضا لطفعلی پور , مدل سازی تبانی واح دهای تولیدی در بازار برق با کمک نظریه بازی ها , کنترل , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۵, صفحه ۴۴-۵۴
  9. سیدمجتبی قدمی , بیژن قهرمان , محمدباقر شریفی , حبیب رجبی مشهدی , بهینه سازی بهره برداری از سیستم های چند مخزنی منابع آب با استفاده از الگوریتم ژنتیک , تحقیقات منابع آب ایران , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۷, صفحه ۱-۱۵